Boży prosty plan zbawienia

Mój przyjacielu: Pragnę zadać Ci najważniejsze pytanie życia. Twoje wieczne szczęście lub wieczne

nieszczęście zależą od tego, jak na nie odpowiesz. Oto to pytanie: Czy jesteś zbawiony? Nie pytam Cię, jakdobry jesteś, ani czy uczęszczasz do kościoła, ale: czy jesteś zbawiony? Czy jesteś pewny, że pójdziesz do Nieba, kiedy umrzesz?

Bóg mówi, że aby pójść do Nieba, musisz się narodzić na nowo. W Ewangelii Jana 3:7, Pan Jezus powiedział do Nikodema: “Musicie się na nowo narodzić.” W Biblii Bóg podaje nam jedyny sposób jak możemy być narodzeni na nowo, to znaczy jak dostąpić zbawienia. Jest to prosty plan – Ty możesz DZIŚ być zbawionym! Najpierw, przyjacielu, musisz uświadomić sobie, że JESTEŚ GRZESZNIKIEM. “Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rzymian 3:23). Ponieważ jesteś grzesznikiem, jesteś skazany na śmierć. “Zapłatą za grzech jest śmierć” (Rzymian 6:23). Oznacza to wieczne oddzielenie od Boga w Piekle.“. . . postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hebrajczyków 9:27).

Ale Bóg ukochał Cię tak bardzo, że posłał Swego jednorodzonego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby Ten

wziął na siebie Twoje grzechy i umarł w Twoim miejscu. “On tego, który grzechu nie znał, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.” (II Koryntian 5:21) Jezus musiał przelać Swą krew i umrzeć. “Gdyż życie ciała jest we krwi” (III Mojżeszowa 17:11) “. . . bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia.” (Hebrajczyków 9:22) “. . . Bóg dał dowód Swej miłości ku nam przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” (Rzymian 5:8)

Bóg powiedział, że moje grzechy i Twoje grzechy zostały włożone na Jezusa (choć nie jesteśmy w stanie

pojąć, jak), i On umarł za nas. On nas jakby zastąpił. I jest to prawda, Bóg nie może kłamać.

Przyjacielu, “Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali” (Dzieje Apostolskie 17:30). Owo

upamiętanie to zmiana myślenia, polegająca na zgodzeniu się z Bogiem, że jest się grzesznikiem, a także na uznaniu tego, co Jezus uczynił na krzyżu.

W Dziejach Apostolskich 16:30-31, strażnik więzienny z Filippi spytał Pawła i Sylasa: “Panowie, co mam

czynić, abym był zbawiony?” A oni powiedzieli: “Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony . . .” Po prostu uwierz w Niego jako Tego, który wziął Twoje grzechy, umarł za Ciebie, został pogrzebany I którego Bóg wzbudził z martwych. Jego zmartwychwstanie mocno utwierdza w przekonaniu, że wierzący człowiek, który przyjął Jezusa jako swego Zbawiciela, może być pewien życia wiecznego.

“Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał moc stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego” (Jan 1:12).

Każdy bowiem, kto wzywa iminia Pańskiego, zbawiony będzie” (Rzymian 10:13). Każdy oznacza także Ciebie. Będzie zbawiony nie oznacza, że być może, nie, że jest w stanie, ale że będzie zbawiony. Na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś grzesznikiem. Właśnie teraz, gdziekolwiek jesteś, pokutując wznieś swe serce do Boga w modlitwie! W Ewangelii Łukasza 18:13, grzesznik modlił się: “Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu”. Po prostu pomódl się:

“Boże, wiem, że jestem grzesznikiem. Wierzę, że Jezus był moim zastępcą gdy umarł na krzyżu. Wierzę, że przelał On Swą krew, umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał dla mnie. Teraz przyjmuję Go jako mego Zbawiciela. Dziękuję Ci za przebaczenie moich grzechów, dar zbawienia i wieczne życie z powodu Twojej miłosiernej łaski. Amen”

Po prostu chwyć Boga za Jego Słowo i przyjmij wiarą Jego zbawienie. Uwierz, a będziesz zbawiony.

Żaden kościół, żadna organizacja, żadne dobre uczynki nie są w stanie Cię zbawić. Pamiętaj, to Bóg dokonuje zbawienia. W całości!

Prosty Boży plan zbawienia: Jesteś grzesznikiem. Dlatego, o ile nie uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa,

Który umarł za Ciebie, spędzisz wieczność w jeziorze ognia, w piekle. Jeśli uwierzysz w Niego jako

ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwzbudzonego Jedynego Zbawiciela, weźmiesz przebaczenie wszystkich twoich grzechów i Jego dar wiecznego zbawienia przez wiarę.

Powiesz: “Na pewno to nie jest takie proste”. A jednak jest! To jest biblijne. To jest Boży plan. Przyjacielu,

uwierz w Jezusa i przyjmij Go jako Zbawiciela dziś! Jedna ofiara, Jednego doskonałego Baranka Bożego wystarczy.

Jeśli Jego plan nie wydaje Ci się doskonale jasny, czytaj ten traktat jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz . . . nie odkładając go tak długo aż go zrozumiesz. Twoja dusza jest warta więcej od całego świata!

“Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?”

(Marka 8:36). Bądź pewien swego zbawienia. Jeśli utracisz swą duszę, stracisz Niebo i wszystko utracisz. Proszę! Pozwól Bogu zbawić Cię właśnie teraz!

Boża moc zbawi Cię na wieki i umożliwi Ci prowadzenie zwycięskiego, chrześcijańskiego życia. “Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście mogli je znieść” (I Koryntian 10:13). Nie ufaj własnym uczuciom. One są zmienne. Trzymaj się Bożych obietnic. One nigdy się nie zmieniają. Kiedy zostaniesz zbawiony, powinieneś codziennie robić trzy rzeczy, aby wzrastać duchowo:

modlić się – wtedy rozmawiasz z Bogiem, czytać Biblię – wtedy Bóg mówi do Ciebie, świadczyć – wtedy

mówisz dla Boga. Będąc posłusznym Panu Jezusowi Chrystusowi, powinieneś zostać ochrzczonym, publicznie zaświadczając w ten sposób o swoim zbawieniu i swoim Zbawicielu, a potem bez zwłoki przyłączyć się do biblijnie wierzącego i uczącego zgromadzenia (kościoła). “Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym…”

(II Tymoteusza 1:8). “Każdego więc, który mię wyzna [zaświadczy o mnie] przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie” (Mateusz 10:32).